Kvalitet, ažurnost i najnovije tehnologije

Naš stručan, iskusan i ljubazan tim već dve decenije nudi kvalitetna računovodstvena rešenja hiljadama klijenata. Korišćenjem savremenih informacionih tehnologija, znatno smo unapredili efikasnost naših računovodstvenih usluga, koje uključuju prosto knjigovodstvo, dvojno knjigovodstvo, poresko savetovanje, poslovno savetovanje i osnivanje preduzeća, radnji i udruženja građana.

Cena naših usluga se formira prema paketu koji odaberete na početku saradnje i ista ne sadrži nikakve skrivene troškove. Do povećanja cene dolazi samo u slučaju značajnijih promena u vašem poslovanju koje utiču na obim naših usluga, o čemu vas obaveštavamo i predlažemo novi cenovnik.

Računovodstvene usluge

Već 20 godina, za vas obavljamo širok spektar računovodstvenih usluga koje uključuju:

 • Vođene glavne knjige
 • Obračun PDV-a
 • Podnošenje svih vrsta poreskih prijava (u elektronskom i papirnom obliku)
 • Izradu Pregleda obračuna PDV-a
 • Obračun zarada za zaposlene, obračun poreza i doprinosa kao i administrativnih odbitaka
 • Analitičke evidencije
 • Izradu kalkulacija
 • Knjiženje kalkulacije maloprodaje i veleprodaje u finansijskom knjigovodstvu
 • Ažurno vođenje KEP knjige
 • Radne odnose (Ugovori o radu, dopunski rad, M-UN ili M-UN/K, ugovori o delu, ugovori o privremenim i povremenim poslovima, ugovori o dopunskom radu i dr.), prijave – odjave radnika, obračun zarada i naknada zarada, bolovanje do 30 i preko 30 dana, porodiljsko bolovanje, predaja odgovarajuće dokumentacije.
 • Upis radnog staža ( M-4 obrasci, M-4/SP itd.)
 • Poslove platnog prometa - po dogovoru
 • Evidenciju osnovnih sredstava
 • Zastupanje pred državnim organima
 • Izradu završnog računa
 • Popis, amortizaciju i prevrednovanje osnovnih sredstava
 • Elektronske prijave i odjave zaposlenih, odgovornih lica i osnivača u PIO i Zdravstvenom fondu
 • Rešenja o godišnjim odmorima, potvrde o zaposlenju i visini plate…
 • Overu zdravstvenih knjižica

Prosto knjigovodstvo

Ukoliko ste organizovani kao preduzetnik, na raspolaganju su vam dve vrste vođenja knjiga: prosto i dvojno knjigovodstvo. Prosto knjigovodstvo podrazumeva vođenje sledećih poslovnih knjiga:

 • Poslovna knjiga prihoda i rashoda (obrazac PK-1)
 • Knjiga osnovnih sredstava i sitnog inventara (obrazac PK-2)
 • KEP knjige

Knjigovodstveni tim Fiskal Pro svojom stručnošću, efikasnošću i iskustvom broji preko 200 zadovoljnih klijenata u oblasti prostog knjigovodstva.

Dvojno knjigovodstvo

Dvojno knjigovodstvo je znatno kompleksiniji oblik vođenja knjiga koji je namenjen za privredna društva i preduzetnike koji se opredele za ovu vrstu knjigovodstva. Poslovne knjige koje se vode u okviru dvojnog knjigovodstva uključuju:

 • Dnevnik
 • Glavnu knjigu
 • Pomoćne knjige

U proteklih 20 godina postojanja uspešno vršimo poslove dvojnog knjigovodstva o čemu svedoči preko 200 zadovoljnih korisnika naših usluga.

Poslovno, poresko i knjigovodstveno savetovanje

Kako bi doprineli unapređenju vašeg poslovanja, za vas obavljamo i usluge poslovnog i poreskog savetovanja, koje uključuju praćenje i tumačenje najnovijih propisa i savetovanje klijenata u oblastima:

 • Pomoć i davanje saveta o obliku organizovanja privrednog subjekta, (da li biti DOO ili preduzetnik)
 • Poresko savetovanje (pomoć oko odabira načina oporezivanja – da li biti obveznik PDV-a ili ne; da li voditi poslovne knjige ili biti “paušalac”)
 • Redovno praćenje propisa i blagovremeno obaveštavanje klijenata putem maila o aktuelnim promenama i potrebnim radnjama za usklađivanje sa propisima
 • Saveti vezani za obaveze prema raznim državnim organima kao što su Poreska uprava, ministarstva rada, ekonomije, privrede i sl.
 • Saveti u vezi sa politikom zarada radnika i drugih saradnika u okviru plata i naknada (minimalan iznos, dažbine, porezi, rokovi i sl.)
 • Pripremanje dokumentacije potrebne za slučaj kontrole inspekcijskih i drugih organa

Pojedinačnim pristupom potrebama i željama svakog klijenta, predlažemo najefikasniju poresku i poslovnu strategiju uvek imajući u vidu najnovija saznanja i propise. Zastupamo vas pred poreskim i drugim kontrolnim organima. Naši klijenti uvek mogu da računaju na pouzdanog i iskusnog partnera prilikom rešavanja kompleksnih poreskih pitanja i dilema.

Osnivanje preduzeća, preduzetničkih radnji i udruženja

Sa vama smo od samog početka vašeg poslovanja, pružajući svu potrebnu pomoć prilikom osnivanja vašeg preduzeća, preduzetničke radnje ili udruženja građana. Svesni kompleksnosti procedure osnivanja sopstvenog biznisa, za vas obavljamo sve poslove potrebne za registraciju vašeg privrednog društva. Kvalitet, brzina i tačnost su naša načela u obavljanju usluga otvaranja preduzeća i preduzetničkih radnji koja uključuju:

 • Savetovanje pre i u toku postupka osnivanja
 • Provera raspoloživosti imena prema standardima APR-a i rezervacija imena po potrebi
 • Određivanje šifre pretežne delatnosti prema klasifikaciji delatnosti
 • Izrada odluke ili ugovora o osnivanju DOO-a
 • Izrada OP obrasca
 • Uputstva o uplati osnivačkog uloga ako se ulog uplaćuje do osnivanja
 • Izrada pečata firme
 • Sve vrste promena i izrada prateće dokumentacije
 • Predaja dokumentacije nadležnoj Poreskoj upravi i prijava početka rada

Osnivanje Udruženja građana

 • Savetovanje pre i u toku postupka osnivanja
 • Izrada osnivačkog akta Udruženja
 • Izrada statuta Udruženja
 • Izrada zapisnika sa osnivačke skupštine Udruženja
 • Izrada akta o izboru zakonskog zastupnika Udruženja
 • Izrada pečata
 • Izrada OP obrasca
 • Sve vrste promena i izrada prateće dokumentacije
 • Predaja dokumentacije nadležnoj Poreskoj upravi i prijava početka rada.

Brisanje iz Registra - DOO-a, preduzetničkih radnji i Udruženja građana

 • Izrada odluke o pokretanju postupka likvidacije
 • Izrada početnog likvidacionog izveštaja I registracija
 • Početni likvidacioni bilans
 • Izrada pečata -U LIKVIDACIJI
 • Brisanje iz sistema PDV-a, ukoliko je subjekt obveznik PDV-a
 • Izrada odluke o okončanju postupka likvidacije
 • Izveštaj likvidacionog upravnika
 • Izrada odluke o raspodeli likvidacionog ostatka
 • Izrada odluke o čuvanju dokumentacije
 • Izjava likvidacionog upravnika o izmirenim obavezama
 • Završni likvidacioni bilans
 • Likvidacija Udruženja građana po standardnom ili po skraćenom postupku likvidacije
 • Pribavljanje uverenja o izmirenim obavezama iz nadležne Republičke i Gradske poreske uprave
 • Podnošenje registracione prijave brisanja